Hoạt động môi trường

Triết lý cơ bản

Công ty ASG tự ý thức mình là một trong những công ty đóng vai trò quan trọng trong xã hội nên việc sản xuất luôn phải đi đôi với bảo vệ môi trường, chúng tôi luôn duy trì hoạt động kinh doanh sản xuất với tiêu chí thân thiện với môi trường để chúng ta có được môi trường không khí tốt nhất.

Chính sách môi trường

Công ty xây dựng, duy trì và liên tục cải thiện hệ thống quản lý môi trường trong hoạt động sản xuất của mình và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

  1. Thúc đẩy hoạt động tái chế: Thúc đẩy lưu thông tuần hoàn các vật liệu sử dụng cho sản xuất, giảm gánh nặng ô nhiễm môi trường.

  2. Giảm thiểu việc xả thải chất thải nguy hại: Chúng tôi sản xuất sản phẩm với năng suất cao, ít chất thải và sản phẩm phụ không cần thiết.

  3. Tiết kiệm tài nguyên: Giảm tối đa tài nguyên đầu vào, thực hiện việc tái chế càng nhiều càng tốt ngay cả trong các hoạt động kinh doanh của mình.

  4. Tiết kiệm năng lượng: Chúng tôi phấn đấu loại bỏ tiêu thụ điện, gas và nước trên mức cần thiết.

  5. Mua hàng xanh: Về trang thiết bị, nguyên vật liệu dùng trong hoạt động kinh doanh, chúng tôi nỗ lực mua các sản phẩm ít gây ô nhiễm môi trường, ví dụ như các sản phẩm tái chế.

  6. Tuân thủ luật pháp liên quan đến môi trường: Chúng tôi tuân thủ các quy định luật pháp/ các nghị định/ các điều khoản yêu cầu khác của nhà nước và chính quyền địa phương liên quan đến môi trường, nỗ lực ngăn chặn ô nhiễm môi trường.